ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้งภูมิศาสตร์      โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย  (คุรุประชาสรรค์)  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ทางทิศตะวันออก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  เดินทางจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิไปตามถนน  ชัยภูมิ-บัวใหญ่  ถึงหลักกิโลเมตรที่  16  แยกขวามือ  ตามถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ  ประมาณ  2  กิโลเมตร  ถึงโรงเรียน  ตั้งอยู่บริเวณที่ดอน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  มีพื้นที่  19  ไร่  3  งาน  47  ตารางวา  หมู่บ้านในเขตบริการมี  5  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  5,  12,  14,  18  และ  หมู่ที่  19

  

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย  (คุรุประชาสรรค์)

       โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย  ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช  2461  โดยหลวงสิทธิสารภักดี  นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาตำบลกุดตุ้ม  2  (วัดหอกลาง)  แต่งตั้งให้นายเหลื่อม  รักษ์มณี    มาทำหน้าที่เป็นครูสอน  โดยใช้เงินการศึกษาพลีเป็นค่าตอบแทน  อาศัยศาลาวัดหอกลางเป็นสถานที่เรียน  สอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ  ปีพุทธศักราช  2495  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนวัดหอกลาง

                ปีพุทธศักราช  2498  คณะครู  เจ้าอาวาส  กรรมการศึกษา  ชาวบ้านหนองคอนไทย  ได้ร่วมหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน  ได้เงินทั้งสิ้น  29,245.35  บาท  ทางราชการให้งบประมาณสมทบ  20,000  บาท  สร้างอาคารเรียนขึ้นในบริเวณที่ดินที่ชาวบ้านและครูได้จับจองไว้ที่บะบักไทอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน  ห่างจากหมู่บ้านประมาณ  600  เมตร  เนื้อที่  29  ไร่เศษ  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อเดือนกันยายน  2498  สร้างเสร็จและมอบเป็นสมบัติของทางราชการเมื่อวันที่  14  มกราคม  พุทธศักราช  2499  เป็นอาคารเอกเทศถาวร  ใต้ถุนสูง  ขนาด  3  ห้องเรียน  ตั้งชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย  (คุรุประชาสรรค์)