แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

                                                

                                                                                                        โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)

                                                    ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ                                                                                               

                                                                               วันที่ ................ เดือน..................................... พ.ศ. ..............

เรื่อง    ขออนุญาตลา............................

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์)

                ข้าพเจ้า ........................................................................................ตำแหน่ง.....................................................

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

               ขอลา                           ป่วย

                                                   กิจส่วนตัว

                                                   คลอดบุตร

เนื่องจาก...............................................................................................................................................................................

ตั้งแต่วันที่............................ ถึงวันที่............................... มีกำหนด ......วัน   ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าได้ลา        ป่วย                 

      กิจ              คลอดบุตร  ตั้งแต่วันที่.......................................................... ถึง ........................................................ มีกำหนด ................วัน     ในระหว่างลาติดต่อกับข้าพเจ้าได้ที่....................................................................................

....................................................................................................................................................................................

                                            ขอแสดงความนับถือ  
                                                                                       
                                                         (  ................................................................. )                                                                         
                                                    ตำแหน่ง...................................................................

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้

ประเภทลา

ลามาแล้ว

ลาครั้งนี้

รวมเป็น

ป่วย

 

 

 

กิจส่วนตัว

 

 

 

คลอดบุตร

 

 

 

                                         ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

 

                     ..........................................................................

                                                                                                                                       (นายวีรชน  ยอดท่าหว้า)

 ( ลงชื่อ)                                             เจ้าหน้าที่                                                           วันที่......../................/..........

             (...........................................)                   
      ................../................../............              
                                                                                       

ในระหว่างลา มอบหมายงานในหน้าที่ให้......................................................................................................................        

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้มอบ

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้รับมอบ                      


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  138 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 พ.ค. 2555 06:56 นิมิตร ฝาชัยภูมิ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 พ.ค. 2555 06:59 นิมิตร ฝาชัยภูมิ
ċ

ดู
  8 พ.ค. 2556 21:06 นิมิตร ฝาชัยภูมิ
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 พ.ค. 2555 00:41 นิมิตร ฝาชัยภูมิ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 พ.ค. 2555 00:42 นิมิตร ฝาชัยภูมิ