บุคลากร

    

                                                                                นายวีรชน ยอดท่าหว้า
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
งานวิชาการ

นายปรีชา  ติดชัยภูมิ
 
นางสายชล  ขลังวิชา


 นางเสาวนีย์  ขันชัยภูมินางทวีพร  เหลืองกระโทกงบประมาณ
 
นางอรวรรณ  ติดชัยภูมิ 
 นางอุษณีย์  ประจญกล้า
 
 
   นายมนตรี  เพียรยิ่ง
นางวิไลวรรณ  กำลังเหลือ

 


งานบริหารทั่วไป

นายนิมิตร  ฝาชัยภูมิ

 
 
นายสุวิทย์  กองแก้ว
 

 
 นางปัทมาวดี  การหัตถ์


นายโกเมศ  ศรีสกุลเตียวนางสาวมยุรา  เพียรยิ่ง
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comments