ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้งภูมิศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ทางทิศตะวันออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เดินทางจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิไปตามถนน ชัยภูมิ-บัวใหญ่ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 16 แยกขวามือ ตามถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงโรงเรียน ตั้งอยู่บริเวณที่ดอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ 19 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา หมู่บ้านในเขตบริการมี 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5, 12, 14, 18 และ หมู่ที่ 19

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์)

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2461 โดยหลวงสิทธิสารภักดี นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาตำบลกุดตุ้ม 2 (วัดหอกลาง) แต่งตั้งให้นายเหลื่อม รักษ์มณี มาทำหน้าที่เป็นครูสอน โดยใช้เงินการศึกษาพลีเป็นค่าตอบแทน อาศัยศาลาวัดหอกลางเป็นสถานที่เรียน สอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ ปีพุทธศักราช 2495 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดหอกลาง

ปีพุทธศักราช 2498 คณะครู เจ้าอาวาส กรรมการศึกษา ชาวบ้านหนองคอนไทย ได้ร่วมหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน ได้เงินทั้งสิ้น 29,245.35 บาท ทางราชการให้งบประมาณสมทบ 20,000 บาท สร้างอาคารเรียนขึ้นในบริเวณที่ดินที่ชาวบ้านและครูได้จับจองไว้ที่บะบักไทอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 600 เมตร เนื้อที่ 29 ไร่เศษ เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อเดือนกันยายน 2498 สร้างเสร็จและมอบเป็นสมบัติของทางราชการเมื่อวันที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2499 เป็นอาคารเอกเทศถาวร ใต้ถุนสูง ขนาด 3 ห้องเรียน ตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์)