download

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)

ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ................ เดือน..................................... พ.ศ. ..............

เรื่อง ขออนุญาตลา............................

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์)

ข้าพเจ้า ........................................................................................ตำแหน่ง.....................................................

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ขอลา ป่วย

กิจส่วนตัว

คลอดบุตร

เนื่องจาก...............................................................................................................................................................................

ตั้งแต่วันที่............................ ถึงวันที่............................... มีกำหนด ......วัน ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าได้ลา ป่วย

กิจ คลอดบุตร ตั้งแต่วันที่.......................................................... ถึง ........................................................ มีกำหนด ................วัน ในระหว่างลาติดต่อกับข้าพเจ้าได้ที่....................................................................................

....................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความนับถือ

( ................................................................. )

ตำแหน่ง...................................................................

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

..........................................................................

(นายวีรชน ยอดท่าหว้า)

( ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ วันที่......../................/..........

(...........................................)

................../................../............

ในระหว่างลา มอบหมายงานในหน้าที่ให้......................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้มอบ

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้รับมอบ