บุคลากร

นายวีรชน ยอดท่าหว้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)

งานวิชาการ

งบประมาณ

งานบริหารทั่วไป

นายปรีชา ติดชัยภูมิ

นางอรวรรณ ติดชัยภูมิ

นายนิมิตร ฝาชัยภูมิ

นายสุวิทย์ กองแก้ว

นางสายชล ขลังวิชา

นางอุษณีย์ ประจญกล้า

นางปัทมาวดี การหัตถ์

นายมนตรี เพียรยิ่ง

นางเสาวนีย์ ขันชัยภูมิ

นายโกเมศ ศรีสกุลเตียว

นางทวีพร เหลืองกระโทก

นางวิไลวรรณ กำลังเหลือ

นางสาวมยุรา เพียรยิ่ง

บริหารงานบุคคล

นายสมบูรณ์ กำลังเหลือ